Legal stuff - Privacy Policy

 • Greek

  Πνευματική Ιδιοκτησία

  Ολα τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται, ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

  Ολες οι πληροφορίες που δημοσιεύονται σε αυτό το site ανήκουν στη INCA Hellas ΕΠΕ ή δημοσιεύονται ύστερα από άδεια των ιδιοκτητών τους. Μπορείτε να αντιγράψετε τις δημοσιευμένες πληροφορίες εφόσον τις διατηρείτε χωρίς μεταβολή και αναφέρετε την πηγή: www.incahellas.com

  Αλλοι όροι

  Η INCA Hellas παρέχει συνδέσμους ή διαφημιστικά banners σε άλλα sites, τα οποία δεν μπορεί να τα ελέγχει ή να παρακολουθεί την διαθεσιμότητα τους, την πολιτική τους απέναντι στα αναφερόμενα θέματα στο έγγραφο αυτό, κλπ. Επομένως η INCA Hellas δεν μπορεί να πάρει καμία ευθύνη για αυτά τα sites, απέναντι στους χρήστες της.

  Η INCA Hellas δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη απέναντι στους χρήστες της, για την δράση τους σε αυτό το site.

  Εγγυήσεις - Επιστροφές Προϊόντων

  Ολα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της INCA Hellas, που διατίθενται μέσα από αυτό το site ή μέσω των συνεργατών της, μπορούν να δοκιμασθούν επισταμένα πριν τα αγοράσετε. Ετσι, δεν μπορούμε να δεχτούμε την εκ των υστέρων επιστροφή προϊόντων ή ακύρωση υπηρεσιών, εκτός αν διαφορετικά καθορίζεται κάτι για ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία.

  Πολιτική τέλους-κύκλου-ζωής (End-Of-life)

  Τα προϊόντα φτάνουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους για διάφορους λόγους. Οι λόγοι αυτοί μπορεί να οφείλονται σε απαιτήσεις της αγοράς, της τεχνολογικής καινοτομίας και της ανάπτυξης, που οδηγούν σε αλλαγές στο προϊόν, ή τα προϊόντα απλά ωριμάζουν με την πάροδο του χρόνου και αντικαθίστανται από τις πλουσιότερες λειτουργικά τεχνολογίες. Ενώ αυτό είναι ένα καθιερωμένο τμήμα του συνολικού κύκλου ζωής του προϊόντος, η INCA Hellas αναγνωρίζει ότι στο τέλος του κύκλου ζωής τους συχνά τα ορόσημα δείχνουν στις επιχειρήσεις να αναθεωρήσουν τον τρόπο με τον οποίο, τα ορόσημα επηρεάζουν τα προϊόντα της INCA Hellas στις εγκαταστάσεις τους. Με αυτό κατά νου, έχουμε παρακάτω καθορίσει μια πολιτική για το τέλος του κύκλου ζωής, ώστε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να διαχειριστούν καλύτερα το τέλος του κύκλου ζωής τους των προϊόντων μας, και να κατανοήσουν το ρόλο που η INCA Hellas μπορεί να διαδραματίσει στην προσπάθεια να μετακινηθούν σε εναλλακτικές πλατφόρμες προϊόντων της INCA Hellas και της τεχνολογίας.

  Η πολιτική για το τέλος κύκλου ζωής δεν ισχύει για προϊόντα που υπόκεινται ήδη σε ανακοίνωση για το τέλος κύκλου πώλησης.
  Οι γενικές κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής είναι οι εξής:

  1. Κατά γενικό κανόνα, μια κύρια έκδοση με αριθμό μείον 2 από την τελευταία που ανακοινώνεται, τερματίζεται αμέσως όταν η νέα έκδοση έχει ανακοινωθεί και είναι διαθέσιμη. Π.χ. όταν ανακοινωθεί η έκδοση 14.x.x.x του προϊόντος Α, η έκδοση 12.x.x.x τερματίζεται αμέσως. Δεν θα υπάρξει άλλη ειδοποίηση για αυτό το είδος του τερματισμού.
  2. Κατά γενικό κανόνα, η INCA Hellas θα παρέχει ειδοποίηση 6 μηνών για το προϊόν που επηρεάζεται, αν η έκδοση του είναι μείον 1 απο την νέα που ανακοινώνεται. Π.χ. όταν η έκδοση 16.x.x.x έχει ανακοινωθεί, αν INCA Hellas επιλέγει να τερματίσει την έκδοση 15.x.x.x, θα υπάρξει ανακοίνωση 6 μήνες πριν την κυκλοφορία της έκδοσης 16.x.x.x.
   Η INCA Hellas θα προβεί σε μια τέτοια ανακοίνωση στο site της εταιρείας.
  3. Η πρόσβαση στο Κέντρο Τεχνικής Βοήθειας της INCA Hellas, θα είναι διαθέσιμη για περίοδο 3 ετών από την ημερομηνία λήξης του κύκλου ζωής τους, για θέματα εφαρμογής λογισμικού.
  4. Θα παρέχουμε λύσεις ή patches για περίοδο 2 ετών για το λογισμικό εφαρμογής. Λάβετε υπόψη ότι μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό τελευταίας έκδοσης για να διορθώσει ένα πρόβλημα που αναφέρθηκε.
   Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε ένα τρέχον σε ισχύ προπληρωμένο συμβόλαιο υποστήριξης της INCA Hellas. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Διαχειριστή σας του Λογαριασμού Υποστήριξης σχετικά με τα τέλη που καταβάλλονται κατά τη διάρκεια της περιόδου του τέλους κύκλου ζωής τους, ώστε να μπορούμε να σας υποστηρίξουμε σε όλη την διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, στο τέλος του κύκλου ζωής τους.
  5. Διαβάστε παρακάτω τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθούνται για να διασφαλίσετε ότι θα λαμβάνετε αποτελεσματική υποστήριξη για τα προϊόντα που επηρεάζονται στις εγκαταστάσεις σας:
   • Για λογισμικό που δεν καλύπτεται με σύμβαση παροχής υπηρεσιών, οι πελάτες μπορούν να προσθέσουν το προϊόν σε μια τρέχουσα σύμβαση ή να αγοράσετε ένα νέο συμβόλαιο μέχρι 6 μήνες μετά το τέλος του κύκλου ζωής.
   • Οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που δεν έχουν ανανεωθεί ή έχουν λήξει μετά από 6 μήνες από την ημερομηνία λήξης του κύκλου ζωής τους, δεν είναι ανανεώσιμες.
   • Ανανέωση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών σας θα είναι γενικά διαθέσιμη μέχρι το τελευταίο έτος της υποστήριξης, αλλά δεν θα επεκταθεί πέρα από την τελευταία ημερομηνία υποστήριξης.

  Προστασία Απορρήτου

  Η INCA Hellas μπορεί να συλλέξει κάποιες πληροφορίες κατά τη διάρκεια της επίσκεψης σας σε αυτό το site, είτε σώζοντας κάποιες στατιστικές πληροφορίες που παρέχονται από τον browser, είτε με το να σας ζητά να συμπληρώσετε κάποιες φόρμες, με την θέληση σας.

  Ολες οι πληροφορίες παραμένουν μέσα στην εταιρία και δεν δίνονται ή πωλούνται σε τρίτους.
  Μόνο η INCA Hellas μπορεί να έρθει ξανά σε επαφή μαζί σας απο καιρού εις καιρόν (αν είναι δυνατό) για να σας ενημερώσει για νέα προϊόντα, υπηρεσίες ή προσφορές.
  Η INCA Hellas επίσης παίρνει κάθε μέτρο προφύλαξης για να ασφαλίσει τις πληροφορίες αυτές απέναντι σε επίδοξους hacker ή άλλους που θέλουν να τις υποκλέψουν.

 • English

  Copyright

  All trademarks belong to their respective owners.

  All the information published in this site belongs to INCA Hellas Ltd. or it is published under the strict license of its respective owners.
  You may copy this published material as long as you do not modify it and you reference the source: www.incahellas.com

  Other Terms

  INCA Hellas provides links or banners to other sites, for which it can not control or monitor their availability, their policy against the subject of this document, etc. Therefore INCA Hellas can not take any responsibility for these sites, against its users.

  INCA Hellas does not take any responsibility against its users, for their actions over this site.

  Warranty - Product return policy

  All products and/or services of INCA Hellas, available on this site or through its representatives, can be thoroughly tested before you buy them. Therefore you are not allowed to return a product or cancel a service, unless otherwise stated for a specific product or service.

  End-Of-Life policy

  Products reach the end of their Product Life Cycle for a number of reasons. These reasons may be due to market demands, technology innovation and development driving changes in the product, or the products simply mature over time and are replaced by functionally richer technology. While this is an established part of the overall product life cycle, INCA Hellas recognizes that end-of-life milestones often prompt companies to review the way in which such end-of-life milestones impact the INCA Hellas products in their installations. With that in mind, we have set out below INCA Hellas end-of-life policy to help customers better manage their end-of-life transition and to understand the role that INCA Hellas can play in helping to migrate to alternative INCA Hellas platforms and technology.

  The End of Life Policy does not apply to product that is already subject to an End of Sale announcement.
  The general policy guidelines are:

  1. As a general rule, a major version minus 2 from the latest one announced is immediately terminated when the new one is announced and available. I.e. when version 14.x.x.x of product A is announced, version 12.x.x.x is terminated immediately. There will be no other notice about this kind of termination.
  2. As a general rule, INCA Hellas will provide 6 months' notice of the affected product's if its version is minus 1 from the latest one announced. I.e. when version 16.x.x.x is announced, if INCA Hellas chooses to terminate version 15.x.x.x, there will be an announcement 6 months prior the release of version 16.x.x.x.
   INCA Hellas will make such an announcement on the company site.
  3. Access to INCA Hellas Technical Assistance Center (TAC) will be available for a period of 3 years from the end-of-life date, for application software issues.
  4. We will provide workarounds or patches for a period of 2 years for application software. Bear in mind that it may be necessary to use software upgrade release to correct a reported problem.
   You will need to ensure that you have a current and fully paid support contract with INCA Hellas. Please contact your Support Account Manager regarding fees payable during the end-of-life period so that we can support you right through the end-of-life transition period.
  5. Below are guidelines that should be followed to ensure that you receive effective support for the affected products within your installations:
   • For software that is not covered under a service contract, customers may add the product(s) to a current contract or purchase a new contract until 6 months after the end-of-life date.
   • Service contracts that have not been renewed or have lapsed after 6 months of end-of-life date are not renewable.
   • Renewal of your service contract will generally be available until the last year of support, but will not extend beyond the last date of support.

  Privacy Policy

  INCA Hellas may collect some information during your visit to its site, either by saving statistical data provided by your browser, or by asking you to fill some forms, at your will.

  All the information remains within the company and is not given or sold to anybody outside.
  It is only INCA Hellas that may contact you by time to time (if possible) to notify you about new products or services.
  INCA Hellas also does take every step to secure this information from being stolen by a hacker or any other attempting to grasp them.